Author Topic: Wa?ne parametry kamery  (Read 810 times)

wruuiwudaw

  • Calf
  • *
  • Posts: 1
Wa?ne parametry kamery
« on: February 06, 2012, 05:03:22 am »


Kupujemy ró?ne kamery, jednak najcz??ciej du?o si? na nich nie znamy i wtedy zdajemy si? na sprz?t proponowany przez sprzedawc?. Jednak pami?tajmy o tym, ?e sprzedawcy maj? na celu po prostu sprzedawa? jak najwi?cej, wi?c rzadko kiedy dostaniemy dobr? kamer? w przyst?pnej cenie. Zapoznajmy si? zatem z najwa?niejszymi, podstawowymi parametrami, które dobrze jest zna? przy kupnie.

Nie da si? ukry?, i? euro agd najwa?niejszym elementem kamery jest obiektyw. Zwró?my przede wszystkim uwag? na tzw. krotno?? zoomu – im jest ona wi?ksza, tym bardziej jeste?my w stanie przybli?y? nagrywan? przez nas scen?, co pozwoli upami?tni? wszelkie detale. Przyk?adowo, maj?c na obiektywie oznaczenie f/3,7 – 45 mamy dwunastokrotne powi?kszenie, co wynika z prostego dzia?ania - 45/3,7=12, a te dwie warto?ci oznaczaj? w?a?nie zakres ogniskowych. Od tej cechy zale?y wiele w?a?ciwo?ci nagrywanego obrazu, mi?dzy innymi ostro?? i czysto??. Istnieje równie? co? takiego jak zoom cyfrowy, który powi?ksza w?a?nie w sposób cyfrowy nasz? wyci?t? cz??? filmu. Jednak musimy si? wtedy liczy? z du?? utrat? jako?ci obrazu nagrywanego kamer?, wi?c nie dajmy si? zwie?? reklamom producentów oferuj?cych dokona?y zoom cyfrowy, po prostu zwró?my wi?ksz? uwag? na krotno?? zoomu.
Drugim istotnym parametrem jest z pewno?ci? rozdzielczo??, ale nie tak wa?na jak w przypadku aparatów. W kamerach jednak coraz cz??ciej spotykamy rozdzielczo?? nawet do 4 megapikseli, a do nagrywania filmów potrzebujemy jedynie 600tys. pikseli, wi?c zdecydowanie mniej. Tak wysoka rozdzielczo?? jest w?a?nie po to, aby urz?dzenie spe?nia?o nie tylko funkcj? nagrywania, ale te? robienia dobrych jako?ciowo zdj?? cyfrowych.
Zatem mo?emy zauwa?y?, ?e po??czenie „dwa w jednym” sprz?cie jest bardzo wygodne i praktyczne, st?d te? producenci staraj? si? równie? o zapewnienie jak najwi?kszej rozdzielczo?ci matrycy. Przewa?nie matryce s? powi?kszane po to, aby móc wykona? odpowiednie do wydruku zdj?cia. Niestety najcz??ciej wi??e si? to ze wzrostem ceny oraz przede wszystkim du?ymi rozmiarami urz?dzenia, niepor?cznymi w u?ytkowaniu, wi?c powy?szy parametr nie jest tak wa?ny jak wcze?niejsze.
Na zako?czenie przypomnijmy, ?e najwa?niejszymi parametrami przy kupnie s? obiektyw i rozdzielczo??, zatem na podstawie nich wybierzmy jak najlepszy i niekoniecznie drogi sprz?t.